Category: Chakras

1. – 7. Chakra: Überblick und Yogastunde

Ajna-Chakra

Ajna-Chakra

6.Chakra, Stirn-Chakra, Drittes Auge, Inneres Auge

Hals-Chakra

Hals-Chakra

Kommunikationszentrum, Vishudda-Chakra, Kehl-Chakra, 5. Energiezentrum

Das Herz-Chakra

Das Herz-Chakra

4. Chakra, Anahata, Herzchakra, Herzebene